Handelsbetingelser

Bestilling
Tilmelding kan ske ved personlig eller skriftlig henvendelse, f.eks. brev eller e-mail til Five Seasons.
Telefonnummer til Five Seasons er +39 335 802 1711.
Rejserne skal helst være reserveret mindst 90 dage før afrejsen. Tilmelding er bindende for kunden og for Five Seasons, når depositum er rettidigt indbetalt, og Five Seasons skriftligt har bekræftet tilmeldingen. Ved sin indbetaling af depositum bekræfter kunden samtidig at have accepteret de af Five Seasons skriftligt meddelte og/eller de i kataloget samt de på Five Seasons´ hjemmeside oplyste vilkår for rejsen, herunder nærværende rejsebetingelser.

Depositum og indbetaling af restbeløb
Kunden er forpligtet til at indbetale et depositum for rejsen til Five Seasons. Depositum på € 250 pr. rejsende person for rejser til en pris på € 800 eller mindre og € 350 pr. rejsende person for rejser til en pris over € 800. Dette depositum skal være Five Seasons i hænde senest 10 dage efter at Five Seasons skriftligt har bekræftet kundens tilmelding af rejsen. 
Rejsens fulde pris skal være Five Seasons i hænde senest 90 dage før rejsens startdato.
Såfremt tilmelding sker senere, skal én af Five Seasons´ rejsekonsulenter kontaktes for nærmere aftale om betalingsfrist.
Betaling, der sker senere end de nævnte forfaldstidspunkter, berettiger Five Seasons til at annullere kundens tilmelding uden forudgående varsel.
Efter depositum er indbetalt på Five Seasons´ bankkonto, fremsendes deltagerbevis/faktura med betalingsfrist for det resterende beløb samt tidspunkt og sted for rejsens start og afslutning. Endelig bekræftelse fremsendes til kunden så snart Five Seasons  har modtaget det fulde beløb for rejsen.
Betaling af depositum og af restbeløbet bedes foretaget på  Five Seasons´ bankkonto i Italien:

IBAN: IT85V 02008 59460 0000 4001 6874
BIC/SWIFT: UNCRITM1M21

Forsikring – For at sikre, at Five Seasons altid kan opfylde sine forpligtelser overfor sine kunder, har vi tegnet en ansvarsforsikring hos Navale Ass. S.p.A., Via Pascoli 31/1c 37010 Affi (VR), policy no. 4169793/S. 

Kundens særlige ønsker
Særaftaler, baseret på kundens særlige ønsker, skal for at have gyldighed fremgå af aftalen/rejsebekræftelsen eller på anden måde kunne dokumenteres (e-mail eller brev).
Five Seasons og kunden er berettigede til at indgå aftaler, der fraviger vilkårene i nærværende generelle rejsebetingelser, herunder fx om kundens bindende tilmelding, indbetaling af depositum og af restbeløbet, samt fristerne herfor, såfremt kunden inden aftalens indgåelse tydeligt informeres om fravigelsen. Særlige aftaler mellem kunden og Five Seasons, der fraviger de generelle rejsebetingelser for Five Seasons, er gyldige i det omfang, disse aftaler klart kan dokumenteres (e-mail eller brev).
 
Pas og visum
Rejsende med gyldigt dansk, norsk eller engelsk pas har ikke behov for visum for indrejse I de lande, hvortil Five Seasons har rejser.
For rejsende, der ikke er i besiddelse af et gyldigt pas fra Danmark, Norge eller England kan et visum være påkrævet. Vi henviser disse rejsende til at tage kontakt med destinationslandets ambassade eller konsulat for at få oplysninger om de for rejsen påkrævede formaliteter og dokumenter.
Five Seasons påtager sig intet ansvar for de følger, som eventuelle manglende rejsedokumenter måtte have for den rejsende, og der kan følgelig ikke gøres noget krav gældende overfor Five Seasons.
Ved bestilling af flyrejse er det vigtigt at navnet på bestillingen stemmer overens med navnet i passet og på andre eventuelle rejsedokumenter.
En eventuel afvisning som følge af ovenstående vil blive betragtet som afbestilling fra kundens side med deraf følgende afbestillingsgebyrer til følge.
 
Rejse-, Ulykke og bagageforsikring
Danske statsborgere med dansk sygesikringsbevis får dækket nødvendig lægebehandling ved ferierejser i Europa under en måneds varighed. Bemærk at der fra 2008 er nye regler for det gule sygesikringskort, hvormed der ikke dækkes for hjemtransport fra ferierejser. Yderligere er der ikke nogen dækning for lægehjælp/hospitalsophold på rejser udenfor EU. Dette gælder bl.a. for rejser til Montenegro og Kroatien. Five Seasons anbefaler på det kraftigste, at der tegnes afbestillings - og evt. ferieforsikring hos deres eget forsikringsselskab.
 
Glemte sager
GÆSTERNE HAR SELV ANSVAR FOR DERES BAGAGE! Kunden opfordres til at tegne en rejseforsikring, der dækker for mistet bagage.
 
Afbestilling/Ændringer af rejsen
Afbestilling af rejsen kan foretages af kunden indtil 90 dage før afrejsedagen dog med  tab af indbetalt depositum. Afbestilling af rejsen er først effektiv fra det tidspunkt, Five Seasons har kundens skriftlige afbestilling i hænde. Afbestilles rejsen fra 90 dage - 30 dage før afrejsedagen er 50 % af rejsens totalpris mistet samt eventuelle af Five Seasons erlagte gebyrer. Ved afbestilling af rejser fra 30 dage -14 dage før afrejsedagen er 70% af rejsens totalpris mistet, og ved afbestilling mindre end 14 dage før afrejsedagen mistes det fulde beløb, og den rejsende har ikke krav på godtgørelse. Five Seasons anbefaler, at kunden kontakter sit forsikringsselskab og tegner en afbestillingsforsikring, der dækker i tilfælde af sygdom/dødsfald hos den rejsende eller nærmeste familie.
 
Aflysninger og ændringer fra Five Seasons side
Five Seasons er berettiget til uden ansvar at aflyse eller afbryde rejsen i fald af truende Force Majeure (herunder fx, men ikke begrænset til, krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige, smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder). I dette tilfælde refunderes rejsens fulde pris, og kunden kan derudover ikke gøre krav på erstatning.
Five Seasons er endvidere berettiget til senest 8 uger før den aftalte afrejsedag at aflyse den tilmeldte rejse ved markant manglende deltagerantal. I et sådant tilfælde har kunden alene krav på refundering af rejsens pris og ikke yderligere erstatning. Priserne er baseret på de i øjeblikket (se prisliste) gældende tariffer og valutakurser. Ifølge lovgivningen kan rejsearrangøren forhøje den for rejsen aftalte pris bl.a. som følge af stigende transportomkostninger (herunder brændstofpriser), ændrede skatter, afgifter, gebyrer, ændrede valutakurser mm. Eventuelle prisstigninger skal varsles senest 20 dage før rejsens begyndelse.
Five Seasons fralægger sig ethvert ansvar for tabte udgifter til flybilletter, kunden har booket/købt, inden kunden har modtaget endelig bekræftelse fra Five Seasons om, at rejsen gennemføres.
 
Rejseforsikring
Alle rejsende skal være behørigt forsikrede. Five Seasons anbefaler på det kraftigste, at der tegnes en forsikring som dækker omkostningerne i forbindelse med sygdom, eventuel hjemtransport i forbindelse med sygdom eller ulykke, bagage, ansvar med mere.
 
Kundens pligter
Kunden har pligt til at kontrollere at de fra Five Seasons modtagne dokumenter er i overensstemmelse med det bestilte. Såfremt det ikke måtte være tilfældet, har kunden pligt til uden ubegrundet ophold i god tid inden afrejsedagen at informere Five Seasons herom.
Kunden har pligt til at sørge for gyldigt pas samt eventuelle visum og vaccinationer. Yderligere skal kunden møde rettidigt i overensstemmelse med de i rejseplanens anviste mødetider og i øvrigt rette sig efter hotellets og transportmidlers ordensregler. Det forventes også, at rejsende opfører sig sådan, at medrejsende, samarbejdspartnere og medarbejdere hos Five Seasons ikke føler sig generet, og Five Seasons kan i ekstremt grove tilfælde bortvise gæsten fra videre deltagelse på rejsen.
Kunden skal, såfremt der opstår problemer på rejsen og under opholdet, hurtigst muligt informere Five Seasons’ rejseleder, så eventuelle fejl og mangler kan rettes. Såfremt kunden undlader dette, frasiger Five Seasons sig i stor udstrækning ansvaret for fejlen eller manglen.
Personer med svære psykiske lidelser, svære hjertelidelser og alkoholproblemer bør ikke tage på grupperejse. Kørestolsbrugere og gangbesværede anbefales ikke at deltage i Five Seasons’ rejser, da mange af rejserne indbefatter gåture, og da byerne i Sydeuropa oftest har betydende niveauforskelle, og busserne sjældent kan køre helt til centrum. Five Seasons anbefaler, at folk selv medtager medicin samt den originale emballage af den daglige medicin, lægeudskrifter, undersøgelser og røntgen. Vigtig medicin og lign. bør medtages i håndbagagen under flyrejsen.
 
Reklamation
Reklamation over mangler på rejsen skal rettes til Five Seasons’ stedlige repræsentant, så snart manglen konstateres, således at Five Seasons straks kan forsøge at afhjælpe forholdet. Krav angående mangler, der ikke har kunnet afhjælpes på stedet, skal gøres gældende skriftligt og være Five Seasons i hænde indenfor rimelig tid efter rejsens afslutning. 
 
Generelt
Kæledyr kan ikke medbringes på Five Seasons’ rejser. Optræder gæsten uansvarligt og med gene for andre, kan Five Seasons nægte gæsten gennemførelse af rejsen, og gæsten skal selv sørge for hjemtransport.
 
Lovvalg/værneting
Ethvert krav mellem parterne, der udspringer af kundens aftale med Five Seasons, skal afgøres efter italiensk ret. Klager, der ikke kan afgøres ved overenskomst, skal afgøres ved retten i Verona.
Med forbehold for trykfejl i brochurer og prislister.

Book online

Bestil nemt din rejse til Italien, Frankrig eller Tyskland

Klik her


Nyhedsbrev
Ja tak, jeg ønsker gratis nyhedsbrev
E-mail