Reisevilkår

Reisevilkår for reiser med Five Seasons

Bestilling
Bestilling skal foregå ved personlig eller skriftlig henvendelse, f.eks. med brev eller e-mail til Five Seasons. Telefonnummeret til Five Seasons er +39 335 802 1711.
Reisene skal helst reserveres minst 90 dager før avreisedagen. Bestillingen blir først bindende for kunden og for Five Seasons, når depositumet er betalt innen fristen utløper og Five Seasons har bekreftet bestillingen skriftlig. Ved å betale depositum bekrefter kunden å ha akseptert reisevilkårene som meddeles skriftlig av Five Seasons, samt reisevilkårene på Five Seasons´ internettside. 

Depositum og betaling
Kunden er forpliktet til å betale et depositum for reisen til Five Seasons. Depositumet er på € 250 pr. reisende for reiser som koster opptil € 800 og € 350 pr. reisende for reiser som koster mer enn € 800. Dette depositumet skal være Five Seasons i hende senest 10 dager etter at Five Seasons skriftlig har bekreftet kundens påmelding på reisen.
Reisens fulle pris skal være Five Seasons i hende senest 90 dager før reisens startdato.
Hvis kunden melder seg på reisen mindre enn 90 dager før avreisedagen, skal en av Five Seasons reisekonsulenter kontaktes for nærmere avtale av betalingsfristen.
Betaling som skjer senere enn de nevnte forfallstidspunkt, berettiger Five Seasons til å annullere kundens påmelding uten varsel.
Etter at depositumet er betalt på Five Seasons bankkonto, sendes deltagerbevis/faktura med betalingsfrist for det resterende beløp samt tidspunkt og sted for reisens start og slutt. Endelig bekreftelse sendes til kunden så snart Five Seasons har mottatt det fulle beløpet for reisen.
Betaling av depositum og av restbeløpet bes foretatt i Euro på Five Seasons bankkonto i Italia:

Konto: Five Seasons
IBAN: IT85V 02008 59460 0000 4001 6874
BIC/SWIFT: UNCRITM1M21

Kundens særlige ønsker
For å være gyldig, må særavtaler som er basert på kundens spesielle ønsker fremgå av reisebekreftelsen/deltagerbeviset eller kunne dokumenteres på annen måte (i form av e-post eller brev).

Five Seasons og kunden kan til å inngå avtaler som avviker fra de generelle reisevilkårene, f.eks. kundens bindende påmelding, innbetaling av depositum og/eller restbeløpet, samt betalingsfristene, men kun hvis kunden tydelig informeres om avviket før avtalen inngås. Særlige avtaler mellom kunden og Five Seasons som fraviker Five Seasons generelle reisevilkår, er gyldige kun hvis de klart kan dokumenteres (i form av e-post eller brev). 

Pass og visum
Reisende med gyldig norsk, dansk, eller engelsk pass har ikke behov for visum for innreise i de land Five Seasons har reiser til. 
For reisende som ikke er i besittelse av en gyldig norsk, dansk, eller engelsk pass, kan et visum være påkrevet. Vi henviser disse reisende til å ta kontakt med destinasjonlandets ambassade eller konsulat for å få opplysninger om de for reisen påkrevde formaliteter og dokumenter.
Five Seasons påtar seg intet ansvar for de følger som eventuelle manglende reisedokumenter måtte ha for den reisende, og det kan derfor heller ikke gjøres noe krav overfor Five Seasons.
Ved bestilling av flyreiser er det viktig at navnet på bestillingen stemmer overens med navnet i passet og på andre eventuelle reisedokumenter. 
En eventuell avvisning som følge av ovenstående vil bli betraktet som avbestilling fra kundens side med påfølgende avbestillingsgebyrer til følge.

Reise-, ulykke og bagasjeforsikring
Five Seasons anbefaler på det sterkeste at kunden anskaffer en avbestillings- pluss evt. reiseforsikring hos eget forsikringsselskap. Norske statsborgere kan også få et Europeisk Helsetrygdkort på www.nav.no. Kortet gir deg rett til å få dekket utgifter til nødvendig medisinsk behandling når man oppholder seg midlertidig i et annet EØS-land inklusive Sveits. Man har da rett til behandling på lik linje med nasjonale borgere i oppholdslandet. Kortet erstatter den tidligere papirblanketten E 111 og er gratis.

Glemte saker
GJESTENE HAR SELV ANSVAR FOR SIN BAGASJE! Kunden oppfordres til å tegne en reiseforsikring som dekker tap eller skader på reisegods/bagasje. 

Avbestilling/Endringer av reisen
Kunden kan avbestille reisen opp til 90 dager før avreisedagen dog med tap av innbetalt depositum. Avbestilling av reisen er først effektiv fra det tidspunktet Five Seasons har kundens skriftlige avbestilling i hende. Avbestilles reisen fra og med 90 dager før og frem til 30 dager før avreisedagen er 50 % av reisens totalpris tapt inklusive eventuelle betalte avgifter som Five Seasons har betalt i forbindelse med reisen. Ved avbestilling av reiser fra 30 dager før og frem til 14 dager før avreisedagen er 70 % av reisens totalpris tapt. Ved avbestilling mindre enn 14 dager før avreisedagen er hele beløpet tapt, og den reisende har ikke krav på godtgjørelse.

Five Seasons anbefaler at kunden kontakter sitt eget forsikringsselskap og anskaffer en avbestillingsforsikring som gjelder ved plutselig og alvorlig sykdom/dødsfall som dekker en selv, og den nærmeste familie, og/eller den man reiser sammen med.

Kanselleringer og endringer fra Five Seasons side
Five Seasons har rett til uten ansvar å avlyse eller avbryte reisen i tilfelle av Force Majeure (f. eks. - men ikke begrenset til, ved krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige, smittsomme sykdommer eller andre tilsvarende begivenheter). I dette tilfelle refunderes reisens fulle pris og kunden har ikke krav på ytterligere erstatning.

Five Seasons har også rett til å avlyse en reise ved markant manglende deltagere, senest 8 uker før avtalt avreisedag. Kunden har da krav på å få refundert den delen av reisens pris som er innbetalt og derutover ingen ytterligere erstatning.
Prisene er basert på de for øyeblikket gjeldende tariffer og valutakurser. I følge lovgivningen kan reisearrangøren forhøye den for reisens avtalte pris bl.a. som følge av stigende transportomkostninger (herunder brennstoffpriser), endrede skatter, avgifter, gebyrer, valutakurser mm. Eventuelle prisstigninger skal varsles senest 20 dager før reisens begynnelse.
Five Seasons fraskriver seg ethvert ansvar for tapte utgifter til flybilletter som er booket/kjøpt av kunden før kunden har mottatt endelig bekreftelse fra Five Seasons om at reisen gjennomføres. 

Reiseforsikring
Alle reisende skal være behørig forsikret. Five Seasons anbefaler på det sterkeste at det tegnes en forsikring som dekker omkostningene i forbindelse med sykdom og eventuell hjemtransport i forbindelse med alvorlig sykdom eller ulykke, tap av bagasje, ansvar, m.m. og at kunden anskaffer en avbestillings- pluss evt. reiseforsikring hos eget forsikringsselskap. Norske statsborgere kan også få et Europeisk Helsetrygdkort på www.nav.no. Kortet gir deg rett til å få dekket utgifter til nødvendig medisinsk behandling når man oppholder seg midlertidig i et annet EØS-land inklusive Sveits. Man har da rett til behandling på lik linje med nasjonale borgere i oppholdslandet. Kortet erstatter den tidligere papirblanketten E 111 og er gratis.

 

Kundens plikter
Kunden har plikt til å kontrollere at de dokumentene som er mottatt fra Five Seasons er i overensstemmelse med det som er bestilt. Er ikke dette tilfelle, har kunden plikt til umiddelbart å informere Five Seasons om det. Kunden har også plikt til å sørge for gyldig pass og eventuell visum og vaksinasjoner.

 

Kunden skal møte på møteplassen i overenstemmelse med reiseplanens anviste møtetider og ellers rette seg etter hotellets og transportmidlers ordensregler. Det forventes også at den reisende oppfører seg slik at medreisende, samarbeidspartnere og Five Seasons medarbeidere ikke føler seg forulempet. Five Seasons kan i ekstremt grove tilfelle bortvise gjesten fra videre deltagelse på reisen.
Oppstår det problemer under reisen, skal kunden raskest mulig informere Five Seasons reiseleder om det slik at eventuelle feil og mangler kan rettes opp umiddelbart. Hvis kunden unnlater det, frasier Five Seasons seg i stor utstrekning ansvaret for den eventuelle feilen eller mangelen.
Personer med store psykiske lidelser, hjertelidelser eller alkoholproblemer bør ikke delta på gruppereiser. Er du rullestolbruker eller har gangbesvær, anbefaler vi ikke at du deltar på Five Seasons reiser, da mange av reisene omfatter gåturer. Byene i Sør-Europa har som regel betydelige nivåforskjeller og høye fortauskanter og bussene får sjeldent lov til å kjøre helt inn til sentrum. Er du avhengig av å ta medisiner, anbefaler Five Seasons, at du har med deg medisinen i originalemballasjen samt lege-resepter, undersøkelser og røntgenbilder. Viktig medisin o.l. bør oppbevares i håndbagasjen under flyreisen. Husk spesialreglene for artikler i flytende form ombord på fly.

Reklamasjon
Reklamasjon i forbindelse med mangler på reisen skal rettes til Five Seasons representant på stedet så snart mangelen konstateres, slik at Five Seasons straks kan forsøke å rette mangelen. Krav angående mangler som ikke kan løses på stedet skal gjøres skriftlig og være Five Seasons i hende innen rimelig tid etter reisens slutt. 

Reisene dekkes av Den italienske Rejsegarantifonden.

Ansvarsforsikring ved Italian Navale Assicurazioni S.p.A., Via Pascoli 31/1c 37010 Affi (VR), Italia, policy no. 4169793/S. .

Generelt
Kjæledyr må ikke medbringes på Five Seasons reiser. Opptrer gjesten uansvarlig og er til gene for andre deltagere, kan Five Seasons nekte gjesten å gjennomføre reisen. Gjesten skal da selv sørge for sin egen hjemtransport.

Lovvalg/tvistebehandling
Krav mellom partene som tar sitt utgangspunkt i kundens avtale med Five Seasons skal avgjøres etter italiensk rett. Klager som ikke kan avgjøres etter avtale, skal avgjøres av den italienske rett i Verona. 

Med forbehold for trykkfeil i brosjyrer og nettsider.


Book online

Fyll ut vårt bestillingsskjema

Booking


Nyhetsbrev
Ja takk, jeg ønsker å motta
Five Seasons nyhetsbrev
E-mail